Hiponatermi

  1. Hiponatremi var mı? (N: 136-145mmol/l)(hafif: 126-135, ağır:<125mmol/l)

Geçici hafif hiponatremi varsa dur

Kalıcı hafif hiponatremi varsa araştır, şiddeti artan hafif hiponatremi varsa araştır

  1. Yalancı hiponatremi var mı?(alınma şekli ve yeri, psödohiponatremi)

varsa dur, yoksa devam

  1. Plasma  osmolalitesi nedir?

-Hipertonik hiponatremi (>295mOsm/kg)

.Hiperglisemi

.Mannitol kullanımı

.Gliserol kullanımı

-İzotonik hiponatremi (280-295 mOsm/kg)(Psödohiponatremi)- cihazın modeline bağlı

.Hipertrigliseridemi

.Paraproteinemi(Örn. Multipl myelom)

-Hipotonik hiponatremi (<280mOsm/kg)

. Volüm durumuna bak:-Hipovolemik, hipervolemik, Övolemik

Hipovolemik:

İdrar Sodyumuna bak.

<20mEq/l ise: Kusma, Diyare, Üçüncü boşluğa kayıp

>20mEq/l ise: Diüretikler, Minerolokortikoid yetersizliği, Tuz kaybettiren nefrit,  ketonüri, Osmotik diürez, Bikarbonatüri

Hipervolemik:

İdrar Na<20mEq/l : Konjestif kalp yetersizliği, Siroz, Nefrotik sendrom

>20mEq/l: Akut renal yetersizlik, Kronik renal yetersizlik

Övolemik:

İdrar osmolalitesine bak.

<100mOsm/kg: Primer polidipsi

>100mOsm/kg: FT4 TSH bak:

TSH (Y) FT4(D) ise: Hipotiroidizm

TSH. N FT4:N cosyntropin uyarı testi- normal yanıt: Uyumsuz ADH sendromu

                                                               Normal olmayan yanıt: Adrenal yetersizlik

Yrd.Doç.Dr Yavuz FURUNCUOĞLU